M4 träningsprogram

Översikt

M4 är ett träningsprogram som är utformat för att hjälpa ett församlingsplanteringsteam att ta sig från vision till församling. Det består av fyra moduler som genomförs under fyra terminer.

Modulerna följer fyra teman: Master, Mission, Multiplication, Movement.

De är hämtade från missionsbefallningen i Matteus 28:18-20:

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Allt material i M4 är på svenska.

ABC i M4

Assessment | Basic training | Coaching

Assessment

Vi tror att det är viktigt att församlingsplanteraren och teamet är väl förberett inför en ny plantering. Därför jobbar vi med assessment för att identifera styrkor och svagheter i ledarskapet för planteringen.

Vi i de olika samfunden har lite olika system för att förbereda teamledarna i det vi kallar assessment.

Grundläggande arbetar vi utifrån samma frågor som finns online. Därefter sker uppföljningen med intervjuer och återkoppling på olika sätt. Det är viktigt att veta att assessment är avsett för teamets ledare tillsammans med eventuell maka/make, alltså inte hela teamet.

Innan man påbörjar M4 eller så snart som möjligt efter programstart bör teamledaren genomgå assessment.

Kontakta ditt samfund för att få veta mer.

Basic training

Varje modul i M4 är en fysisk träff där man fokuserar på teamets process. Här får teamen tid och möjlighet att ta sig an de utmaningar de står inför. Centralt är också utbytet av erfarenheter mellan de olika teamen som deltar. Allt i en uppmuntrande miljö av bön och tillbedjan. Varje träff fokuserar på ett område inom församlingsplantering och teamet får undervisning. Träffen avslutas med att teamet gör en handlingsplan för närmaste halvåret.

Inför varje modul tittar varje deltagare på 16 korta filmer med undervisning på vår digitala plattform M4 Online. Här får du lära bibliska principer och ta del av erfarenheter från planteringar i Sverige och andra länder. Filmerna är på svenska och i några fall engelska med svensk text.

Varje deltagare får dessutom två M4-böcker på svenska som ytterligare resursmaterial.

Coaching

Församlingsplantering är ett hårt arbete. För att hjälpa teamet i denna process tillhandahåller vi månatlig coachning. Coachningen utförs av utbildade coacher med erfarenhet av församlingsplantering.

Coachens uppgift är att att uppmuntra planteringen och utmana dem i det arbete de gör. Coachen granskar handlingsplanen och ger feedback om teamens framsteg och väg vidare.

Vi har insett att coachning hjälper till att öka effektiviteten av församlingsplantering mer än något annat och därför är denna del viktig för oss.